BENCH SUMMER 2023 เอกลัษณ์ของแบรนด์คือนำรองเท้าแตะสำหรับเข้าห้องน้ำหรือเปลี่ยนในร้านอาหาร มาปรับให้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้

ดูสินค้า BENCH ทั้งหมดได้ที่นี่

+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench
+
Bench